Türkiye’de Bal Arısı Apis Mellifera L. (Hymenoptera, Apidae) Önemli Alttür Ve Ekotiplerinin Propolis Toplama Etkinliği İle Propolisin Kimyasal Analizi Üzerine Araştırmalar

-A +A

PROJE ADI: Türkiye’de bal arısı Apis mellifera L. (Hymenoptera, Apidae) önemli alttür ve ekotiplerinin propolis toplama etkinliği ile propolisin kimyasal analizi üzerine araştırmalar

DESTEKLEYEN: TÜBİTAK-2232

SÜRE: 2013-2015

PROJENİN AMAÇLARI: Anadolu, Asya-minör olarak bal arılarının gen havuzlarından biri olarak kabul görmekte olup yapılan çalışmalarda Apis mellifera caucasica, A. m. anatolica, A. m. carnica, A. m. meda, A. m. remipes, A. m. syria alttürleri ile çeşitli ekotipler kayıt altına alınmıştır. Bal arıları tarafından kolonilerin etrafındaki çiçek veya ağaç tomurcuklarından toplanan propolisin kimyasal yapısı bölge, mevsim ve kullanılan bitkisel kaynaklara bağlı olarak değişebilmektedir. Bu çalışmada, Kafkas arısı ve Anadolu arısı ırkları ya da alttürlerinin doğal koşullar altında propolis toplama kapasitesinin belirlenmesi, böylece hem propolis toplama kapasitesi en iyi olan arı ırkının belirlenmesi, hem de toplanan propolis örneklerinin kimyasal analizlerinin yapılarak Türk propolisi için standardizasyon oluşturulması amaçlanmıştır.

PROJENİN SONUÇLARI: Bu araştırmada hedeflenen sonuçlar şu başlıklar altında verilebilir:

  1.  Ülkemizde önemli bal arısı alttür ve ekotiplerinin (Kafkas ve Anadolu arısı) morfometrik analizleri yapılarak, bunların morfolojik farklılıkları ile propolis toplama kapasiteleri arasındaki ilişki tespit edilecektir. Böylelikle ticari anlamda, ülkemizde en verimli ve sağlıklı bir şekilde propolis elde etmek için bölgelere göre belirli arı ırklarının önerilmesi mümkün olacaktır.
  2. Temel amaç; farklı coğrafik ve botanik orijine sahip olan propolis örneklerinin mevsimlere göre kimyasal yapısı belirlenerek, ülkemiz propolisinin standardizasyonunun oluşturulması ve ticari değer kazanması sağlanacaktır ve elde edilen verilerle Türk Gıda Kodeksi Propolis tebliğinin oluşturulmasına katkı sağlanacaktır
  3.  Araştırmada en verimli propolis tuzak tipinin ve sezonun belirlenmesi ile üretici olan arıcılarımıza önerilerde bulunulacak, gereksiz emek ve zaman kaybının önüne geçilecektir.